Zeichen in numerischer Kodierung

«  Nr. 0 - 255  &#xxxx;ergibt auf Ihrem System  Nr. 512 – 767  »
0256 - 0263ĀāĂ㥹Ćć
0264 - 0271ĈĉĊċČčĎď
0272 - 0279ĐđĒēĔĕĖė
0280 - 0287ĘęĚěĜĝĞğ
0288 - 0295ĠġĢģĤĥĦħ
0296 - 0303ĨĩĪīĬĭĮį
0304 - 0311İıIJijĴĵĶķ
0312 - 0319ĸĹĺĻļĽľĿ
0320 - 0327ŀŁłŃńŅņŇ
0328 - 0335ňʼnŊŋŌōŎŏ
0336 - 0343ŐőŒœŔŕŖŗ
0344 - 0351ŘřŚśŜŝŞş
0352 - 0359ŠšŢţŤťŦŧ
0360 - 0367ŨũŪūŬŭŮů
0368 - 0375ŰűŲųŴŵŶŷ
0376 - 0383ŸŹźŻżŽžſ
0384 - 0391ƀƁƂƃƄƅƆƇ
0392 - 0399ƈƉƊƋƌƍƎƏ
0400 - 0407ƐƑƒƓƔƕƖƗ
0408 - 0415ƘƙƚƛƜƝƞƟ
0416 - 0423ƠơƢƣƤƥƦƧ
0424 - 0431ƨƩƪƫƬƭƮƯ
0432 - 0439ưƱƲƳƴƵƶƷ
0440 - 0447ƸƹƺƻƼƽƾƿ
0448 - 0455ǀǁǂǃDŽDždžLJ
0456 - 0463LjljNJNjnjǍǎǏ
0464 - 0471ǐǑǒǓǔǕǖǗ
0472 - 0479ǘǙǚǛǜǝǞǟ
0480 - 0487ǠǡǢǣǤǥǦǧ
0488 - 0495ǨǩǪǫǬǭǮǯ
0496 - 0503ǰDZDzdzǴǵǶǷ
«  Nr. 0 - 255  0504 - 0511ǸǹǺǻǼǽǾǿ  Nr. 512 – 767  »

Die Ausgabe der Tabellenzeilen wird so er­zeugt:
for ($i = 0; $i < 256; $i += 8) {
   printf ("%04d - %04d", $i, $i + 7);
   for ($j = 0; $j < 8; $j++) {
      printf ("&#%04d;", $i + $j);
   };
};

Als Zei­chen­satz ist zwar UTF-8 an­ge­ge­ben, je­doch ist die­se An­ga­be für die Zei­chen­aus­ga­be in der Ta­bel­le un­nö­tig, denn das dar­zu­stel­len­de Zei­chen wird aus­schließ­lich durch sei­ne Num­mer be­stimmt. Al­ler­dings muß es in der ver­wen­de­ten Schrift­art Ihres Sy­stems auch ent­hal­ten sein. Die füh­ren­den Nul­len der Num­mern kön­nen weg­ge­las­sen wer­den.


Letzte Änderung am 26.5.2010
© Steffen Buhr